Články, příspěvky...

pero

Nový občanský zákoník

Nabývá účinnosti 1. 1. 2014

Nový občanský zákoník (NOZ) nově přejímá celou řadu pravidel doposud upravených v jiných zákonech, které zrušuje (celkem se jedná o více než sto právních předpisů – obchodní zákoník, zákon o vlastnictví bytů, zákon o rodině...).

Právnické osoby

Právnické osoby slouží buď soukromým zájmům (např. běžná obchodní banka), anebo zájmu veřejnému (např. Česká národní banka). Právnické osoby veřejného práva se řídí hlavně zvláštními zákony (§20 odst. 2), např. zákonem o obcích, zákonem o ČNB, zákonem o vysokých školách apod. Pokud však obec, kraj nebo Česká lékařská komora vystupují jako soukromé osoby, např. jako smluvní strana nebo závětní dědic, mají vzhledem k zásadě rovnosti stejné právní postaveni jako jiné osoby. To platí i o státu (§21).
Nový občanský zákoník dále jasně vymezuje veřejné rejstříky jako souborné označení pro všechny typy rejstříků osob, s kterými NOZ počítá (§120). Pravidla pro vedení, správu a rozhodování ve věcech těchto rejstříků budou upraveny zvláštním zákonem. Vněm je zachována zvláštní regulace pro obchodní rejstřík, neboť do něj se i nadále nezapisují toliko právnické osoby, ale i fyzické osoby (nadále je též zachováno, že kdo je zapsán do obchodního rejstříku, považuje se za podnikatele - §421).
Veřejné rejstříky je třeba odlišit od veřejných seznamů, ve kterých se neevidují osoby, ale věci (veřejným seznamem je např. katastr nemovitostí). Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.

Ustanovení nového OZ zná tři typy právnických osob:

  • Korporace

    Jsou typicky spolky (§210 - 302) a obchodní společnosti, příznačně tvořené členy nebo společníky, neboli osobní složkou. V dosavadní právní úpravě jde především o občanská sdružení.

  • Fundace

    Jsou nadace a nadační fondy (§303 - 401), jejichž základ (fundus) tvoří majetek určený k určitému účelu.

  • Ústavy

    Mají osobní a majetkovou složku propojenu (§402 - 418). Ústav nemá členy jako korporace, ale zaměstnance, a majetek ústavu není tak chráněn jako u fundací. Doposud se jednalo především o obecně prospěšné společnosti

© 2013 • Vladimír Lukáš