Články, příspěvky...

pero

Změny základních dokumentů společností s ručením omezeným (společenské smlouvy)

Nabývá účinnosti 1. 1. 2014

Je třeba postupovat podle přechodných ustanovení zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK). § 777 odst. 1 uvádí, že ujednání společenských smluv, které jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, se zrušují dnem nabytí jeho účinnosti, tj. 1. 1. 2014.

Z § 777 odst. 4 lze odvodit, že bude platit vyvratitelná domněnka, že obsahem společenských smluv obchodních korporací, které vznikly před 1. 1. 2014 jsou i dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona nebo se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě.

Korporacím (společnostem), které vznikly před účinností ZOK, lze doporučit přepracování současných společenských smluv také s ohledem na nové instituty, které nová úprava přináší.

Přechodná ustanovení zákona o obchodních korporacích umožňují korporacím vzniklým, před účinností tohoto zákona, podřídit se ZOK jako celku a to nejpozději do šesti měsíců ode dne účinnosti ZOK. Tyto korporace změní své společenské smlouvy, v nichž se podřídí ZOK jako celku, a to zápisem tohoto údaje do obchodního rejstříku. Tento krok lze pouze doporučit, neboť tím dojde k odstranění stavu, kdy u současných korporací bude vedle společenské smlouvy platit i dosavadní obchodní zákoník. Tohoto stavu je nutno se vyvarovat.

© 2013 • Vladimír Lukáš