Články, příspěvky...

pero

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet

29. 4. 2014

Zákon 235/2004 Sb. o DPH v § 51 vyjmenovává plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet DPH. Jednou z činností, která je běžně poskytována mezi podnikajícími subjekty je nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení.

Ze zákona je nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor osvobozen od daně. Osvobození se nevztahuje na krátkodobý nájem stavby bytů a nebytových prostor, nájem prostor a míst k parkování vozidel, nájem bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných zařízení a strojů. Krátkodobým nájmem stavby, bytů a nebytových prostor se rozumí nájem, popřípadě včetně vnitřního movitého vybavení či dodání elektřiny, tepla, chladu, plynu nebo vody, nejdéle na 48 hodin nepřetržitě.

Plátce se může rozhodnout, že u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností se uplatňuje daň, tedy plátce se může rozhodnout, zda u tohoto nájmu bude uplatňovat DPH na výstupu či nikoliv. Bude-li pronajímat neplátcům, nesmí u svého plnění uplatnit DPH na výstupu. Toto plnění bude dle zákona o DPH osvobozeno a současně tato poznámka o osvobození musí být uvedena i na vystaveném daňovém dokladu.

§72 zákona o DPH upravuje nárok na odpočet daně na vstupu. Pokud účetní jednotka bude pronajímat například nebytové prostory musí si uvědomit, že je povinna dle § 76 zákona o DPH vypořádat odpočet daně na vstupu. Účetní jednotka k 31. 12. v souladu s § 76 přepočítá poměr neosvobozených a osvobozených plnění dle odstavce 3 § 76... Pokud tento vypočtený koeficient dosáhne výše 95 – 100 %, účetní jednotka neupravuje odpočty dph na vstupu. Bude-li vypočtená hodnota nižší než 95 %, potom v souladu s § 76 přepočítá své odpočty daně na vstupu a o tento rozdíl upraví daňovou povinnost za období 12. měsíce nebo IV. čtvrtletí. Vypočtený koeficient uvede na řádku č. 53 – vypořádací koeficient (v %). Současně uvede na řádku č. 53 Změna odpočtu – vypořádací rozdíl mezi uplatněným odpočtem v průběhu roku a výší odpočtu upraveným koeficientem.

Při vyplňování daňového přiznání bude tento subjekt uvádět daň na vstupu ve sloupci krácený odpočet.

Vypořádací rozdíl – tedy částka odpočtu daně, kterou nemůže uplatnit daňový subjekt na vstupu, zaúčtuje k tíži nákladů. V případě, že byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek, daňový subjekt navýší vstupní cenu tohoto majetku o neuplatněný odpočet DPH na vstupu.

© 2013 • Vladimír Lukáš